Spalmed

Utylizacja odpadów medycznych i weterynaryjnych
Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U.Nr 0 poz.21), zobowiązuje wytwarzającego odpady do ich usunięcia i unieszkodliwienia. Może on zlecić wykonanie tych czynności innemu podmiotowi. Z uwagi na fakt, iż w\w odpadów nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi (z gospodarstw domowych), wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom. Oferujemy usługi w zakresie odbioru i utylizacji odpadów, w tym przeterminowanych leków, chemikali itp...

Pozwolenia

Zgodnie z prawem

Posiadamy wszystkie wymagane przepisami prawa pozwolenia dotyczące odbioru i transportu odpadów niebezpiecznych. Zaopatrujemy w atestowane worki i pojemniki do przechowywania odpadów. Dysponujemy własnym specjalistycznym transportem przystosowanym do przewozu ładunków niebezpiecznych.

Prowadzimy ewidencję odbieranych odpadów zgodnie z rozporządzeniem MOŚ z dnia z dnia 08.12.2010r. (DZ. U. z 2010 Nr 249, poz. 1673).

Dla potrzeb wytwórcy odpadów prowadzimy pełną dokumentację, zgodnie z obowiązującą ustawą w zakresie wytwarzania odpadów medycznych. zakresem naszych działań objęte są województwa: opolskie, dolnośląskie, świętokrzyskie, małopolskie, śląskie, ponadto gwarantujemy: niskie ceny, wysoką jakość usług.

Spalmed - o firmie

Przedmiotem działalności firmy SPALMED jest odbiór, transport oraz termiczne unieszkodliwianie odpadów w specjalistycznej spalarni odpadów, pochodzących z działalności diagnozowania, leczenia oraz profilaktyki medycznej i weterynaryjnej głównie małych placówek medycznych i weterynaryjnych zlokalizowanych na terenie całego kraju. Na odpady, którymi się zajmujemy składają się przede wszystkim sprzęt medyczny jednorazowego użytku oraz przeterminowane leki i chemikalia.

W znacznej większości odpady medyczne są odpadami niebezpiecznymi i jako takie nie nadają się do ponownego wykorzystania, co eliminuje zarówno mieszanie ich z odpadami komunalnymi jak i selektywne gromadzenie. Nakłada to zatem na wytwórcę odpadów w myśl ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001r konieczność ich unieszkodliwienia na przykład poprzez termiczne zniszczenie w ściśle określonych warunkach. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom firma nasza dysponując odpowiednim transportem oraz profesjonalną kadrą, przygotowana jest do kompleksowego odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem wspólnie ustalonym przez strony.

Ważne dokumenty


Zapoznaj się z najważniejszymi dokumentami: rozporządzeniem, wpisem do rejestru, sprawozdaniem rocznym oraz wnioskiem DPU.

 • Rozporządzenie - pobierz plik
  Roporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.
 • Rejestracja w BDO
  Od stycznia 2019 rejestracja podmiotów w zakresie gospodarowania odpadami, odbywa się on-line poprzez stronę https://rejestr-bdo.mos.gov.pl
 • Sprawozdanie roczne - pobierz plik
  Instrukcja jak wykonać i przekazać zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, oraz o sposobach gospodarowania nimi w systemie BDO
 • Instrukcja integracji BDO - pobierz plik
  Instrukcja integracji konta Spalmed z Twoim kontem BDO
 • Instrukcja Drukowania/ pobierania kart KPO z systemu BDO dla kontrahenta - pobierz plik
  Instrukcja pokazująca w jaki sposób można pobrać Karty Przekazania Odpadów z systemu BDO dla przekazującego
BDO

Integracja BDO


Wprowadź dane do integracji
konta Spalmed z Twoim kontem BDO

Instrukcja integracji BDO
pobierz plik (pdf)
Instrukcja wykonania sprawozdania za 2019/ 2020 rok w systemie BDO
pobierz plik (pdf)

POMOC TECHNICZNA

MICHAŁ FRAŚ

michal.fras@spalmed.pl

Formularz integracyjny

Numer umowy:

Numer NIP:

ClientId ze strony BDO

ClientSecret ze strony BDO

Kontaktowy adres e-mail

Telefon kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spalmed- Robert Karpa siedzibą w Książu Wielkim w związku z realizacją usługi transportu i utylizacji odpadów medycznych i weterynaryjnych.
 • Upoważniam firmę Spalmed-Robert Karpa do wykonywania działań na platformie BDO tj.:
 • Planowanie Kart przekazania odpadów
 • Zatwierdzanie kart przekazania odpadów
 • Potwierdzanie usługi transportów

Cennik

Oferujemy Państwu alternatywnie dwa sposoby rozliczenia usługi: abonamentowy i bezabonamentowy.

Istotą pierwszego sposobu jest ponoszenie przez Państwa stałej co miesięcznej opłaty z wliczonym stałym limitem odprowadzanych odpadów. Niewątpliwą zaletą takiego sposobu rozliczania usługi jest wliczenie w abonament pewnego określonego limitu odpadów i stała wysokość kosztów w skali miesiąca.

Bezabonamentowy sposób rozliczenia natomiast jest ściśle skorelowany z ilością odprowadzanych odpadów. Koszt zatem usługi oferowanej przez naszą firmę jest wartością zmienną w skali miesiąca i uzależniony wagowo (w kg) od odprowadzonych odpadów. Opcja ta kierowana jest do placówek wytwarzających co najmniej 40kg odpadów.

Kontakt z nami


Spalmed - Robert Karpa
ul. Stawowa 3B
32-210 Książ Wielki
woj. małopolskie
poczta@spalmed.pl

Zadzwoń
telefon: +48 500 012 121
telefon: +48 506 066 926

Dane firmowe
NIP: 747-139-48-29
REGON: 122644220
Numer BDO: 000005960

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spalmed- Robert Karpa siedzibą w Książu Wielkim w związku z realizacją usługi transportu i utylizacji odpadów medycznych i weterynaryjnych.